foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

 

 


ภาคปกติ  
(เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(23 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(23 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564)

 


โครงการพิเศษ
 
(เรียนนอกเวลาราชการ)

 

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(23 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(23 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564)
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ