foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

คําถามที่พบบ่อย

 

การเสนอเรื่องหรือเอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 
ในช่วงเวลาปิดสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
อันเนื่องจากมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19

 

การใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (iThesis)

 

เกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาวิชาการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ