foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  -   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
      ประจำภาคการศึกษาต้น รอบ 1  ปีการศึกษา 2564
      (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)

      * หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
         ขอให้ติดต่อที่ กองบริหารงานวิชาการ โทร. 065 571 5342


    รายละเอียด   

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ