foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

การขยายระยะเวลาการศึกษา

1. ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
2. แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา รายละเอียด
3. แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลด
Word / PDF
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ