foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 1

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 1 สาขาวิชา

1. ทัศนศิลปศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รอบ 1

ภาคปกติ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 5 สาขาวิชา คือ

1. ทฤษฎีศิลป์ (ผู้สมัครทั่วไป)
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ประวัติศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. เทคโนโลยีการศึกษา

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. หลักสูตรและการสอน 

    1.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
    1.2 กลุุ่มวิชาการประถมศึกษา

2. เทคโนโลยีการศึกษา 

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 4 สาขาวิชา คือ

1. การสอนภาษาอังกฤษ
2. การสอนสังคมศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (แผน ก แบบ ก 2)

 

 

 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ