foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

 
คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครทาง internet เท่านั้น)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครของสาขาวิชาที่สนใจจะสมัคร ได้แก่

(1) ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชาระบุ ( หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ติดต่อภาควิชา/คณะวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกก่อนลงทะเบียนสมัคร )
(2) ผู้สมัครสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตามตารางสอบที่กำหนด
(3) ผู้สมัครสามารถจัดทำและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

2. เลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร โดยเลือกรอบการสมัคร โครงการ ระดับการศึกษา สาขาวิชา และกลุ่ม (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ระบุกลุ่มด้วย)

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. print ใบสมัคร และแบบชำระเงินผ่านธนาคาร

5. download แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการต่อไป

6. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และลงนามผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
(2) สำเนาเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร (ค่าสมัคร ภาคปกติ 500 บาท โครงการพิเศษ 1,200 บาท)
(3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
(4) หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตามที่สาขาวิชากำหนด
(5) หลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด
(6) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR หรือจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR (ถ้ามี)
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ และ/หรือนามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ
(8) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะต้องแนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบฉบับที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรอนุมัติให้สมัครสอบและลงนามแล้ว

7. การจัดส่งเอกสารการสมัคร ( ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกำหนดการรับสมัคร )

7.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

- ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 ทางไปรษณีย์ไปที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคาร 50 ปี ชั้น 7
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 088 229 2013

(ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5-7 วัน หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 6 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย)

7.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกแห่ง 

(1) ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มศก. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 088 229 2015
(2) ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มศก. พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร. 088 2292013
(3) ห้อง ร1220 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 1 มศก. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทร. 032 594107

 

 

สมัครออนไลน์ "คลิก"

 **ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการรับสมัคร** 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุดารัตน์ โทร. 088-2292013 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ