foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 (ภาคการศึกษาต้น รอบ 1)

** สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่ประกาศ ขอให้ดูประกาศในฉบับต่อไป

  • โครงการพิเศษตามความร่วมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)
  • ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาต้น รอบ 1
  • ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ละเอียดและครบถ้วน
  • * หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขอให้ติดต่อที่ กองบริหารงานวิชาการ โทร. 065 571 5342

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ