<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>

 

 


 

 

..ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลาปากร ตลิ่งชัน

..รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 15/2560

..ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือล่วงเวลา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

.. แบบฟอร์มเสนอเรื่องค่าธรรมเนียมเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และแบบฟอร์มเสนอเรื่องกำหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการระดับปริญญาบัณฑิต/ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีการศึกษานอกสถานที่ หรือรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆ เพื่อพิจารณาใน ก.บ.ม.

..ตารางเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

..แบบฟอร์มเสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

..คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

..

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

..คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

..คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

..คู่มือการจดรายงานการประชุม

..ปฏิทินการประชุม กบม. ประจำปี พ.ศ. 2560

..ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดใช้พลังงาน

..แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ ตลิ่งชัน (ปรับใหม่)

..การพิมพ์หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

..แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม (ปรับใหม่) เริ่มใช้ 29 สิงหาคม 2559 สามารถพิมพข้อความ์เพิ่มได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro (PDF)

..ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

..ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

..การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการสื่อสารเบื้องต้น"

..สรุปองค์ความรู้จากการอบรมโครงการอบรม “การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ”

..แบบคำขอสมัคร SUNet

..คู่มือ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  >>E-meeting >>การจัดการความรู้ (KM)
  >>E-documents >>การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  >>รายงานการประชุมคณบดี >>ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ
>>รายงานการประชุม กบม.
  >>ปฏิทินการประชุม กบม. ประจำปี พ.ศ. 2560 >>ความรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงาน
  >>การพิมพ์หนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ
 

>>ปฏิทินงานพิธีและกิจกรรมในรอบปี ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มศก.

>>กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของคณะ ส่วนงาน และหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
>>คู่มือการจดรายงานการประชุม

  >> งานสังสรรค์ประจำปี >> งานเกษียณอาย
  >> งานวันนริศรานุวัติวงศ์  >> งานวันคล้ายวันสถาปนา ฯ
  >> งานพระราชทานปริญญาบัตร >> งานกฐินพระราชทาน
  >> งานวันสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ >> งานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
  >> งานวันศิลป์ พีระศรี >> งานวันพระยาอนุมาณราชธน
>> โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรและสงฆ์น้ำพระวันสงกรานต
  >> โครงการการเข้าร่วมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 
 
 
 
วันนริศ
วันสงกรานต์
วันศิลป์ พีระศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>