foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

หมวด 4
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์

 

 

หลักเกณฑ์เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  - เกณฑฺเทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑืการพิจารณาผู้ทรงคุณุวฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี พ.ศ. 2563
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษา
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษา
ทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560
นักศึกษา
ทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis
 (ฉบับยกเลิก)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
นักศึกษา
ทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ทุกชั้นปี
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ