foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

หมวด 1
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 

ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2552
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2551 - 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2550
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2551 - 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติการรับโอนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างสถาบันเข้ามาใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2551 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฎิบัติตนในการสอบของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษา
การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ประกาศ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้

ประกาศ ณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ำซ้อนกับงานของ
ผู้อื่น หรือการจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายเวลาการยืนผลการทอสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เฉพาะ 
นักศึกษาปริญญาเอกที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมให้ใช้คะแนนสอบอื่นแทนคะแนนการสอบ
Slipakorn English Proficiency Test (SEPT) และการสอบอื่น สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2559 - 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลา
การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

- ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา : รายละเอียด
- ขั้นตอนอาจารย์ที่ปรึกษาคลิดอนุมัติวิทยานิพนธ์ในแก่นศ.ผ่านระบบ iThesis : รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือ
เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562
นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่
จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิิลปากร
 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
เฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ
จากการสอบ 
Silpakorn English Proficency Test (SEPT
) 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา
ก่อน
ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) จะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะไม่สามารถ
นำผลการสอบ SEPT ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2562 มาใช้ได้ ทุกกรณี

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ผลสอบ จากสถาบันอื่น
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา
ก่อน
ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
 นักศึกษา
สาขาบริหารการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต
ในการรับโอนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ