foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ
(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

เรื่องที่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
 สำเร็จการศึกษา คุณหทัยชนก 065-571-5342
 หลักสูตร / ต่อวีซ่า คุณชนิศา 034-253840-4
 หนังสือสำคัญ (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) คุณนภาพร 034-253840-4
 เกรด / หนังสือสำคัญ (วิทยาเขตวังท่าพระ)  คุณวรพงษ์ 098-686-7579

ติดต่อ : วันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
เวลา 8.30 - 16.30 น.

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ