foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

การจัดการความรู้ (KM)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. การทำวิทยานิพนธ์ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโบชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง รายละเอียด
2. ระบบ KM การส่งเสริมสมรรถนะการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  รายละเอียด
3. คู่มือการปฏิบัติงานของระบบรูปแบบการพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม บฑ.1 รายละเอียด
4. แนวทางปฎิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
    สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีที่ 2
รายละเอียด
5. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
    ( จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร )
รายละเอียด
6. แนวทางปฎิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
    สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีที่ 3
รายละเอียด
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ