foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
ติดต่อ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัตราค่าธรรเนียม (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รอบ 1  รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สถาปัตยกรรม
3. ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
5. การจัดการ
6. บริหารธุรกิจ
7. สังคีตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. หลักสูตรและการสอน
2. พัฒนศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
5. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. ศิลปะการออกแบบ
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์
5. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
6. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
7. บัญชี
8. สังคีตวิจัยและพัฒนา
9. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
10. อนุรักษ์ศิลปกรรม

เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. การสอนภาษาอังกฤษ 
2. การสอนสังคมศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. พัฒนศึกษา
5. คณิตศาสตร์ศึกษา
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
7. นิติวิทยาศาสตร์
8. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
9. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
10. การจัดการงานวิศวกรรม
11. วิศวกรรมพลังงาน
12. ธุรกิจวิศวกรรม
13. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
14. บริหารธุรกิจ
15. ทัศนศิลปศึกษา

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์

โครงการพิเศษตามความร่วมมือ  (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)

ปริญญาโท

นครปฐม

1. การสอนภาษาอังกฤษ
2. การสอนสังคมศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. พัฒนศึกษา

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ