<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

พระกฐินพระราชทาน

      คือ พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง โดยกรมการศาสนาจะจัดหาให้ แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชน สมาคม  บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปที่ สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร (ปัจจุบันมีจำนวน 265 พระอารามหลวง) ในกฐินกาลทุกปี ทั้งนี้ จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทาน ผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   และเมื่อใกล้ถึงกำหนดกฐินกาล  ก็ติดต่อขอรับผ้าพระ กฐินและบริวารพระกฐินจาก  กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา  เพื่อนำไปทอด  ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้  เมื่อทอดถวายเรียบร้อยแล้วผู้ขอรับพระราชทาน จะต้องจัดทำบัญชีรายงานถวาย พระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส่งไปยังกรมการศาสนา เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินส่งไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้สำนักราช เลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายพระราชกุศลในการที่หน่วยงาน  องค์กรหรือบุคคลทั่วไป อัญเชิญผ้าพระกฐินไปถวาย ณ อารามนั้น

ช่วงเวลาจัดการทอดพระกฐินพระราชทาน
      การเริ่มเทศกาลกฐินจะเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงหลังวันออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือน (ตั้งแต่วันแรม
1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

มหาวิทยาลัยกับการทอดพระกฐินพระราชทาน
      มหาวิทยาลัยศิลปากรถือเอาภารกิจการทอดถวายพระกฐินพระราชทาน    เป็นกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การทอดกฐินเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ควรที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป มหาวิทยาลัยจึงได้มีการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไป ถวายทุกปี

การทอดพระกฐินพระราชทานในปีที่ผ่านๆมา
      มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี   พร้อมกับมีกิจกรรม ทัศนศึกษาพ่วงไปด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นในการเชิญชวนให้บุคลากรไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น บางปีไปทอดพระกฐินต่างจังหวัดที่ห่างไกลก็จะมีการพักค้างแรมด้วยเช่นการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง ดังนี้

ปี 2543 วัดมหาธาตุ จังหวัด เพชรบูรณ์

ปี 2545 วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2548 วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

ปี 2549 วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2550 วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี

ปี 2551 วัดสำราญนิเวศ  จังหวัดอำนาจเจริญ

ปี 2552 วัดเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2553 วัดตันตยาภิรม  จังหวัดตรัง

ปี 2554 วัดมงคลนิมิต จังหวัดภูเก็ต

ปี 2555 วัดแก้วพิจิตร จังหวัดสระแก้ว

ปี 2556 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

ปี 2557 วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

       จำนวนเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในปีที่ผ่านๆมาจะมีประมาณปีละ 500,000 - 800,000 บาท แต่สำหรับปี  พ.ศ. 2550   ยอดจำนวนเงินโดยเสด็จพระราชกุศล   ในการถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ณ  วัดมัชฌิมาวาส  เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  1,105,137 บาท
      และปี  พ.ศ. 2553  ยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล   ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน  1,059,237 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>