<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

“วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร”

       มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน อันจะกล่าวได้ตามลำดับ

       มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งขึ้นครั้งแรกภายใต้ชื่อโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2476 โดยในระยะแรกมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Professor Corrade Feroci) เป็นแรง สำคัญในการก่อตั้งทั้งนี้มีแนวคิดให้การศึกษาอบรมวิชาด้านจิตรกรรมและประติมากรรม แก่ข้าราชการและเยาวชนไทยโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน

       ปี พ.ศ. 2478 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้รวมกันกับโรงเรียนนาฎดุริยางคศาสตร์และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนศิลปากร แบ่งการศึกษาเป็น 3 แผนก คือ แผนกปราณีตศิลปกรรมแผนกศิลป- อุตสาหกรรม และแผนกนาฎดุริยางค์

       ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในสมัยของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาศิลปะในระดับสูงของชาติ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเษกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 และถือ เอาวันที่12 ตุลาคมของ ทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยเปิดการเรียนการสอนใน คณะจิตรกรรมและประติมากรรม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) เป็นคณะแรก

       ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์และคณะโบราณคดี

ปี พ.ศ. 2499 จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้น

       มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการขยายการศึกษาให้ครอบคลุมในสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เมื่อปี  พ.ศ.  2509  ที่ จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยาเขต แห่งใหม่ และเปิดการเรียนการสอนในคณะวิชาตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2511 เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์

พ.ศ. 2513 เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์

พ.ศ. 2515 เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์

       และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาโดยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากu3619 ของชาติให้มี ความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา

พ.ศ. 2529 เปิดสอนในคณะเภสัชศาสตร์

พ.ศ. 2534 เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น โดยทำการเรียนการสอนที่ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายการจัดการศึกษาไปยัง วิทยาเขตแห่งใหม่ที่ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่อ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเน้นความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา คติชนวิทยาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่และผสมผสานกันกับสภาพสังคมไทย โดยวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้เปิดการเรียนการสอนตามลำดับดังนี้

ปี พ.ศ. 2544 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปี พ.ศ. 2545 คณะวิทยาการจัดการ

ปี พ.ศ. 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

       มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงถือเอาวันที่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเษกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2586 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปีเรื่อยมา

โดยมีภาพกิจกรรมของปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>