<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

“วันศิลป์ พีระศรี”
            มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงคุณูปการของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มีต่อ มหาวิทยาลัยและ ประเทศไทย  จึงได้กำหนดวันที่  15  กันยายน  ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ  ท่านเป็น “วันศิลป์ พีระศรี” มหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากรสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 ติดต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2435 ณ ประเทศอิตาลี ได้เข้ามารับราชการใน ประเทศไทย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้บุกเบิกงานทางด้านศิลปะและ ร่วมก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์
1. เป็นการรำลึกถึง ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาชน
3. เป็นที่พบปะและส่งเสริมความร่วมมือของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรของ มหาวิทยาลัย

วันที่จัดงาน
วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี

การดำเนินงานจะประกอบด้วย
-พิธีทางศาสนาในช่วงเช้า
-พิธีเปิดงานและวางช่อดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
-การแสดงนิทรรศการต่างๆ ของคณะวิชา และหอศิลป์
-การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี
-การมอบทุนการศึกษาศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และทุนการศึกษาอื่นๆ
-กิจกรรมรดน้ำให้พรของสมาคมศิษย์เก่า
-การพบปะสังสรรค์ของนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1.เป็นการปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมอันดีแก่นักศึกษา
2.เป็นการรำลึกถึงพระคุณ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
3.เป็นการเผยแพร่นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชน
4.เป็นการเผยแพร่ ความรู้ ประสบการณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้อาวุโสโดยเชิญให้มาปาฐกถาศิลป์
5.ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>