<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 

 

 

 

      งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงาน “ วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิรินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกายและสติปัญญาในการพัฒนาปรับปรุงประเทศ ให้เจริญรุดหน้าในทุกๆ ด้าน

      ทรงแสดงพระปรีชาสามารถให้ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการนำภูมิ ปัญญาไทยมา ผสมผสานมีการบูรณาการด้านองค์ความรู้และมีการวางแผนอย่างมีระบบ ซึ่งผลงานที่โดดเด่นรุ่งโรจน์ ได้แก่ ด้านการ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ศิลปวิทยาวัฒนธรรมการแพทย์แผนไทย งานสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ ผลงานดังกล่าวเป็น   ผลงานที่มีคุณค่าอนันต์  และตกทอดสืบมา จนถึงปัจจุบัน    ทั้งนี้    ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว    ทรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงประทับและว่า ราชการ ณ   ท้องพระโรง วังท่าพระ  ทรงบัญชางานในตำแหน่ง สำคัญหลายตำแหน่ง เป็นต้นว่า ทรงบัญชางานกรมพระ คลังมหาสมบัติ กรมพระตำรวจ การศาลฎีกา กรมท่าการช่างโยธา และโรงงาน เป็นอาทิ วังท่าพระเปรียบเสมือน สถานที่ราชการ และเป็นวิทยาลัย ทางด้านศิลปวิทยาทั้งปวงตกทอดสืบมาจนถึงมหาวิทยาลัยศิลปากร  อันแสดงถึงสาย  สัมพันธ์จาก อดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างมหัศจรรย์ชาวศิลปากรทั้งมวลรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้น กระหม่อม หาที่สุดมิได้ จึงได้จัดงาน “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันขึ้นครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>