<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 

 

 

 

           “วันพระราชทานปริญญาบัตร”นับจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันที่ 12 ต.ค. พ. ศ. 2486 เป็นต้นมา จนถึงปี  พ. ศ. 2498 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และสำเร็จระดับอนุปริญญาบัตร จำนวน 16 คน จากคณะวิชาเดียว คือ คณะ จิตรกรรมและประติมากรรม (ชื่อในขณะนั้น)  ซึ่งเป็นคณะวิชาแรกที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในขณะนั้น แม้จะมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดังกล่าว แต่เนื่องจากยังมีจำนวนน้อยมาก การประสาท ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจึงยังมิได้จัดพิธีอย่างเป็นทางการ ต่อมามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะวิชา เพื่อเป็นการขยายและพัฒนาทางด้านการศึกษาออกไป อีก ทั้งด้านสถาปัตยกรรมไทย โบราณคดี และด้านศิลปการตกแต่ง คณะวิชาดังกล่าวได้แก่

• คณะสถาปัตยกรรมไทย (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498

• คณะโบราณคดี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2498

• คณะมัณฑนะศิลป์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499          

          เมื่อมีการจัดตั้งคณะวิชาเพิ่มขึ้นจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญาก็เพิ่มขึ้น   ตามจำนวนนักศึกษาจนถึงปีการศึกษา  2506   หรือ   พ. ศ. 2507 มหาวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2ระดับปริญญา คือ ระดับปริญญาศิลปบัณฑิต จำนวน 144 คน ระดับ อนุปริญญาศิลปบัณฑิตจำนวน 476 คน รวมจำนวน 620 คน

          จากจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 2 ระดับ เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวน 620 คน มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสมควรที่  มหาวิทยาลัยจะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นและ เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์มงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะนำความ ขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาอัญเชิญ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ศิลปากร เช่นเดียวกับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

          ด้วยดำริดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มีหนังสือถึงราชเลขาธิการ ขอให้นำความขึ้น
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละออง   ธุลีพระบาท   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ    พระบรมราชินีนาถ    ขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
เป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งทั้ง 2 พระองค์  ได้มีพระเมตตาและ  พระกรุณาธิคุณ  ทรงรับเชิญตามที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2507 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวัน คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้แก่ชาวศิลปากรทุกคนนับแต่นั้นเป็นต้นมา ตราบจนถึงปัจจุบัน

          วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ. ศ. 2507 ( ปีการศึกษา 2506) จึงนับได้ว่าเป็นการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การสถาปนามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2486   จนถึงปี  พ. ศ. 2507  นับเป็นเวลานานถึง  21 ปี  จึงมีพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก

          เพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เลื่อนกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากเดิมเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>