<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

งานวันนริศ

                สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จครู นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามพระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเอกอัครศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งผลงาน ทาง ศิลปะของพระองค์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ นาฎศิลป์ และด้านอื่น ๆ ล้วนแต่เป็นผลงาน ทางศิลปะที่สำคัญ ทรงคุณค่า และได้ประจักษ์แก่ชาวไทยแล้ว เป็นต้นว่า อุโบสถวัดเบญจมบพิตร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จิตรกรรมฝาผนังที่วัดราชาธิวาส นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทาง ศิลปะอย่างแท้จริง ปัจจุบันวังท่าพระ เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเป็นสถานที่ประทับ ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขอซื้อวังท่าพระจาก พระทายาทของ พระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2500 ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความ เป็นเลิศและ เชี่ยวชาญ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จึงจัดให้มีการจัด กิจกรรมเนื่องในวันนริศขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จฯ   เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
“นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะทุกแขนง
2. เพื่อให้กิจกรรมงานวันนริศ เป็นกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่จัดงาน
ประมาณวันพฤหัสบดี ช่วงวันที่ 20 - 28 ในเดือนเมษายนของทุกปี

การดำเนินงานจะประกอบด้วย
-การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักศึกษา
-พิธีไหว้ครู
-การบรรยายทางวิชาการ / เสวนา หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. คณาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไปรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะทุกแขนง
2. คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทั่วไป ให้ความสำคัญและเข้าร่วมงานวันนริศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประจำทุกปี
3.การจัดกิจกรรมวันนริศซึ่งเป็นกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่สืบต่อไป

โดยมีภาพกิจกรรมของปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>