<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา์

          การที่มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถประกอบกิจการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี  เพราะสุขภาพพลานามัยของร่างกาย จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากีฬาเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ในการออกกำลังกายซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ  คือ  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา
          การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสัมพันธ -ภาพระหว่างสถาบัน ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกา ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในด้านสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดความสมานฉันท์ในกลุ่มนักกีฬาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตลอดจนมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วมเท่ากับ 4.17(4.15) จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในแต่ละปี ดังนี้
          ปี 2556 ครั้งที่ 32  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี “บางแสนเกมส์”
          ปี 2557 ครั้งที่ 33  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “อ่างแก้วเกมส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>