<< ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร >>  

 

 


 

ผู้เข้าชมFree Website Counterคน

 

งานวันพระยาอนุมาณราชธน

          ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน เป็นนักปราชญ์และนักการศึกษาคนสำคัญของไทย เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยได้รับการยกย่องจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติมากมาย อาทิ ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ศาสนา โบราณคดี ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย เป็นต้น ท่านมีความสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปะและการศึกษาของไทยอย่างยิ่ง
นอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นนักบริหารที่สำคัญของราชการ

          โดยท่านรับราชการในตำแหน่งสำคัญของราชการมาหลายตำแหน่ง จนครั้งสุดท้ายคณะรัฐมนตรีโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร

          พระยาอนุมานราชธนได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาด้านศิลปะของประเทศไทย โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ร่างพระพระราชบัญญัติจัดตั้งโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างซึ่งเดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ตามคำบัญชาของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี จึงถือว่าพระยาอนุมานราชธนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร และระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2492 ท่านยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรคนแรกในฐานะอธิบดีกรมศิลปากรอีกด้วย ในระยะแรกมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคณะวิชา 2 คณะวิชา คือคณะจิตรกรรมและคณะประติมากรรม ซึ่งต่อมาได้รวมเป็นคณะเดียวกัน คือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ที่ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก
          ผลงานสำคัญที่ท่านได้ริเริ่มร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คือการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2492 เพื่อให้เป็นเวทีของการประกวดงานศิลปกรรมและยังมีการจัดแสดงจนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นการจัดการแสดงศิลปะที่มีระยะเวลาการจัดแสดงยาวนานที่สุดในประเทศไทย
          เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณและรู้สึกภาคภูมิใจในศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณปราชญ์ของแผ่นดิน และผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ มาจนทุกวันนี้ นับว่าท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นควรที่จะพิจารณากำหนดวัน “พระยาอนุมานราชธน” ขึ้นเป็นวาระประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้วันที่ 14 ธันวาคม (วันเกิด) เป็นงาน “วันพระยาอนุมานราชธน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................

<<เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล>>