งานวันศิลป์ พีระศรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

Silpakorn University

37
38
39
40
41
42
43
44
45