งานวันศิลป์ พีระศรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

Silpakorn University

28
29
30
31
32
33
34
35
36