งานวันศิลป์ พีระศรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

Silpakorn University

10
11
12
13
14
15
16
17
18