งานวันศิลป์ พีระศรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

Silpakorn University