พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 314 - 315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

Silpakorn University