โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

Silpakorn University