foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สำหรับนักศึกษา)

1. ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา

3. คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับนักศึกษา

4. คลิปแนะนำ Google Classroom และ Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา  

 

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ