foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ทุนอุดหนุนการทำวิจัย

  • ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา และทุนการทำวิทยานิพนธ์ (รายละเอียด)

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2554 (รายละเอียด)

ประกาศรับสมัคร

  • (21/12/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
  • (21/12/61) รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
  • (21/12/61) รับสมัครทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

 

 

 

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ