foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

ทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอทุนต่างๆ

ชื่อทุน ช่วงเวลาการรับสมัคร ช่วงเวลาพิจารณาทุน ประกาศทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษา

  • 1.ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 

 

ม.ค - มี.ค

 

 พ.ค

 

มิ.ย 

  • 2. ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต

ม.ค - มี.ค

 พ.ค.

มิ.ย  

ทุนอุดหนุนการวิจัย

  • 1.ทุนงบประมาณแผ่นดิน 
    • 1.1 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

 

 

ม.ค - มี.ค

 

 

เม.ย - พ.ค

 

 

มิ.ย

  • 2.ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์(ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา) จัดสรรปีละ 1 ครั้ง

ม.ค - มี.ค 

เม.ย - พ.ค

มิ.ย 

  • 3.ทุนโบราณคดีทัศนาจร จัดสรรปีละ 1 ครั้ง

ม.ค - มี.ค

เม.ย - พ.ค.

มิ.ย 

ทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 1.ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติม.ค - ส.ค4 เดือนต่อ 1ครั้งพ.ค และ ก.ย

  • 2.ทุนประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

ม.ค - ส.ค

4 เดือนต่อ 1ครั้ง

พ.ค และ ก.ย

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ