foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
รับสมัครนักศึกษา ป.โท เเละ ป.เอก
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอทุนต่างๆ

ชื่อทุน ช่วงเวลาการรับสมัคร ช่วงเวลาพิจารณาทุน ประกาศทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • 1.ทุนราชกรีฑาสโมสร จัดสรรปีละ 1 ครั้ง

 

ธ.ค. - ม.ค.

 

 ม.ค.

 

ก.พ. 

 • 2.ทุนจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ
  พ.ศ. 2550 

ธ.ค. - ม.ค. 

 ม.ค.

ก.พ.  

 • 3.ทุนจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต

ธ.ค. - ม.ค.

ม.ค.

ก.พ. 

ทุนอุดหนุนการวิจัย

 • 1.ทุนงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรปีละ 2 ครั้ง
  • 1.1 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1
  • 1.2 ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2

 

 

ต.ค. - พ.ย.
มี.ค. - เม.ย

 

 

ธ.ค. - ม.ค.
พ.ค. - มิ.ย.

 

 

มี.ค.
ก.ค.

 • 2.ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์(ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา) จัดสรรปีละ 1 ครั้ง

ก.พ.-  มี.ค. 

เม.ย - พ.ค. 

มิ.ย. 

 •  3.ทุนโบราณคดีทัศนาจร จัดสรรปีละ 1 ครั้ง

 มิ.ย. - ก.ค.

 ก.ค. - ส.ค.

ส.ค. 

ทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 • 1.ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติตลอดปี2 เดือนต่อ 1ครั้งหลังจากพิจารณา 1 เดือน

 • 2.ทุนประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

ตลอดปี

2 เดือนต่อ 1ครั้ง

หลังจากพิจารณา 1 เดือน

 

เมนูนักศึกษา

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ