foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 


ภาคปกติ  
(เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(16 ธันวาคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2563)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(16 ธันวาคม 2562 – 13 พฤษภาคม 2563)

 


โครงการพิเศษ
 (เรียนนอกเวลาราชการ)

 

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(16 ธันวาคม 2562 – 12 กุมภาพันธ์ 2563)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(16 ธันวาคม 2562 – 13 พฤษภาคม 2563)

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ