foto1
สวัสดีปีใหม่ 2566
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

 

 


ภาคปกติ  
(เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(13 ธันวาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566)

 


โครงการพิเศษ
 
(เรียนนอกเวลาราชการ)

 

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(13 ธันวาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ