foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
ภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)

รายละเอียด
(29 กรกฎาคม - 28 ตุลาคม 2563)

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รายละเอียด
(29 กรกฎาคม - 28 ตุลาคม 2563)

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ