foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

 


ภาคปกติ  
(เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(14 ธันวาคม 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(14 ธันวาคม 2564 – 6 พฤษภาคม 2565)

 


โครงการพิเศษ
 
(เรียนนอกเวลาราชการ)

 

รอบ 1
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(14 ธันวาคม 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565)
รอบ 2
รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา

(14 ธันวาคม 2564 – 6 พฤษภาคม 2565)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ