foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
Line ID

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  -   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
      ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563
      (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)


    รายละเอียด   

  • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    สามารถค้นหารหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติผ่านระบบ Internet 
    ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ