foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  -   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
      ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  รอบ 2
      (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)

  -   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย สามารถค้นหารหัสนักศึกษาเพื่อ
       บันทึกข้อมูล
ประวัติผ่านระบบ Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มิถุนายน  2564 

      * หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
        ขอให้ติดต่อที่ กองบริหารงานวิชาการ โทร. 065 571 5342

 

 

รายละเอียด

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ