foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การศึกษาทำเบียนนักศึกษา

1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

Download เอกสาร

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
    (ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ)

Download เอกสาร

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ