foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  -   ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
      ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  รอบ 1
      (ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน)

  -   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย สามารถค้นหารหัสนักศึกษาเพื่อ
       บันทึกข้อมูล
ประวัติผ่านระบบ Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 30  เมษายน  2565 

  • สำหรับบุคลากรที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
    • แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ฯ
      ซึ่งเป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
      เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นค่าบำรุงต่าง ๆ : https://bit.ly/3r7zBDM

      * หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
        ขอให้ติดต่อที่ กองบริหารงานวิชาการ โทร. 065 571 5342

 

 

 


รายละเอียด

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ