foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉบับที่ 7

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

-------------------------------------------

เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง การขอใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-------------------------------------------

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ​ COVID-19​ 

รายละเอียดดังเอกสารด้านล่าง

ประจำปี 2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 7)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 12 
เมษายน  2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 6)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 17
กุมภาพันธ์  2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 29
มกราคม  2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 13
มกราคม  2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 4 
มกราคม  2564

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
  ฉบับที่ 2)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 24
ธันวาคม  2563

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

 รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 21
ธันวาคม 2563

ประจำปี 2563

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 8 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 24 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 20 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 18 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต (COVID-19) 

ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

รายละเอียด

-------------------------------------------

สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่ :   http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/241163.pdf 

 

-------------------------------------------

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ