foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
ภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต (COVID-19) 

ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ​ COVID-19​ 

รายละเอียดดังเอกสารด้านล่าง

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 8 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 24 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 20 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 18 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

 

-------------------------------------------

เรื่อง คำร้องขอขยายเวลาการศึกษา 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562  
ที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษาต่อไปอีก 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โดยให้นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
พร้อมทั้งให้เหตุผลอย่างละเอียด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Word / PDF

-------------------------------------------
เรื่อง การขอใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ