foto1
รับสมัคร
foto1
อบรมภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
iThesis
foto1
Line ID
foto1
ติดต่อ

 

-------------------------------------------

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฉบับที่ 4

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่  13 มกราคม  2563

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม  2563

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม  2563

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

 รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

-------------------------------------------

เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง การขอใบรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-------------------------------------------

 

สามารถเข้าดูรายชื่อได้ที่ :   http://www.graduate.su.ac.th/images/pdf/241163.pdf 

-------------------------------------------

 

เรื่อง คำร้องขอขยายเวลาการศึกษา 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563  
ที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการศึกษาต่อไปอีก 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

โดยให้นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา 
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
พร้อมทั้งให้เหตุผลอย่างละเอียด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2563  ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : Word / PDF

-------------------------------------------

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันเนื่องจากผลกระทบจากภาวะวิกฤต (COVID-19) 

ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ​ COVID-19​ 

รายละเอียดดังเอกสารด้านล่าง

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 8 
เมษายน 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 24 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 20 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ในการดำเนินการเรียน การสอนการสอบ และการจัดโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 18 
มีนาคม 2563

รายละเอียด

 • มาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

-------------------------------------------

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ