foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ดำเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในระบบ Dspace ขึ้น  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์  และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ทั้งนี้  อาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบดังกล่าวได้

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ได้จาก

ปีการศึกษา  2507 – 2557 : ได้ที่  ระบบ opac  และ  ระบบ Thesis Online สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา  2558 เป็นต้นมา : ได้ที่คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ระบบ Dspace : http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ระบบ Dspace (http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php)

- วิธีการค้นหาhttp://www.graduate.su.ac.th/dspace/help.pdf

 

ระบบ opac (http://www.opac.lib.su.ac.th/screens/mainmenu_thx.html)
 

 

 ระบบ Thesis Online (http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/index.asp)
 

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ