foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
Line ID

ประกาศรับสมัครทุน 

  • (04/01/64) ทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครจนถึง วันที่  2 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)(แบบฟอร์ม)
  • (04/01/64) ทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคการผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครจนถึง วันที่  2 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)(แบบฟอร์ม)
  • (04/01/64) ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครจนถึง วันที่  25 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)(แบบฟอร์ม)
  • (04/01/64) ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย การนำเสนอ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครจนถึง วันที่  31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)(แบบฟอร์ม)
  • (04/01/64) ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์) รับสมัครจนถึง วันที่  31 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)(แบบฟอร์ม)
  • UPDATE!! (29/01/64) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 : รายละเอียด 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ