foto1
รับสมัคร
foto1
อบรมภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
iThesis
foto1
Line ID
foto1
ติดต่อ

ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 

  • UPDATE!! (02/07/2563) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย การนำเสนอ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (02/07/2563) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (02/07/2563) ผลการพิจารณาทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (02/07/2563) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)

ข้อตกลงการรับทุน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) สำหรับแนบกับเอกสาร

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ