foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา

  • UPDATE!! (17/02/2565) ผลการพิจารณาทุนจากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (17/02/2565) ผลการพิจารณาทุนจากเงินบริจาคการผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)
ขอให้ผู้มีรายชื่อโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อลงนามตามข้อตกลงการรับทุน พร้อมเอกสารดังนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ฉบับ
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือกสิกรไทย จำนวน 2 ฉบับ
  โปรดรับรองสำเนาถูกต้อ
ในเอกสารทุกฉบับ

 

 

  • (07/07/2564) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)
  • (07/07/2564) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย การนำเสนอ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)
  • (07/07/2564) ผลการพิจารณาทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด)
  • (07/07/2564) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียด
    • แบบรายงานผลความก้าวหน้าการทำวิจัย/สร้างสรรค์ สำหรับผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ (รายละเอียด)

ข้อตกลงการรับทุน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) สำหรับแนบกับเอกสาร
หมายเหตุ "ผู้ได้รับทุน ขอให้นำเฉพาะสำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย หรือ กสิกรไทย  จำนวน 2 ฉบับ
และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ  โดยให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง"

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ