foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

แบบฟอร์มสำนักงาน

1. แบบฟอร์ม เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
    และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2564  (ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)
 
         -  เกณฑ์กลาง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม

         -  เกณฑ์คณะโบราณคดี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม

    ** ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
    พ.ศ. 2564  (ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)

รายละเอียด
    ** ตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.

รายละเอียด
2. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

รายละเอียด
3. แบบฟอร์มขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม

รายละเอียด
    แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเงิน รายละเอียด
4. แบบฟอร์ม รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ภายใน
    สำหรับทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

รายละเอียด

5. แบบฟอร์มปีการศึกษา 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ