foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
1. เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
2. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด
3. เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ
รายละเอียด
4. เรื่อง ระดับคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP รายละเอียด

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ