foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

 

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

โครงการพิเศษ

 

ภาคปกติ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 7 สาขาวิชา คือ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 13 สาขาวิชา คือ

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 4 สาขาวิชา คือ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 9 สาขาวิชา คือ

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ