foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 

1. ประวัติศาสตร์ (แบบ.1 เรียนในเวลาราชการ)

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 1 สาขาวิชา

1. ทัศนศิลปศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. ทฤษฎีศิลป์ 
2. เทคโนโลยีอาหาร

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (แผน ก แบบ ก 2)
2. เทคโนโลยีอาหาร

 

 

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ