foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

 
คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครทาง internet เท่านั้น)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครของสาขาวิชาที่สนใจจะสมัคร ได้แก่

(1) ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชาระบุ
(หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ติดต่อภาควิชา/คณะวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกก่อนลงทะเบียนสมัคร)
(2) ผู้สมัครสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตามตารางสอบที่กำหนด
(3) ผู้สมัครสามารถจัดทำและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

2. เลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร โดยเลือกรอบการสมัคร โครงการ ระดับการศึกษา สาขาวิชา และกลุ่ม (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ระบุกลุ่มด้วย)

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. print ใบสมัคร และแบบชำระเงินผ่านธนาคาร

5. download แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการต่อไป

6. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และลงนามผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
(2) สำเนาเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร (ค่าสมัคร ภาคปกติ 500 บาท โครงการพิเศษ 1,200 บาท)
(3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
(4) หลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด
(5) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR หรือจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR (ถ้ามี)
(6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ และ/หรือนามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ
(7) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะต้องแนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบฉบับที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรอนุมัติให้สมัครสอบและลงนามแล้ว

7. การจัดส่งเอกสารการสมัคร  (ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกำหนดการรับสมัคร)

7.1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
      ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 6 ทางไปรษณีย์ไปที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5-7 วัน หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 6 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย)
7.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกแห่ง 

 

สมัครออนไลน์ "คลิก"

 **ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการรับสมัคร** 

หากมีปัญหาในการสมัคร ออนไลน์ โปรดติดต่อ คุณสุดารัตน์ โทร. 088-2292013 (วัน-เวลาราชการ)

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ