foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

 
คำชี้แจงการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครทาง internet เท่านั้น)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ดูรายละเอียดการรับสมัครของสาขาวิชาที่สนใจจะสมัคร ได้แก่

(1) ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชาระบุ ( หากคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้ติดต่อภาควิชา/คณะวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกก่อนลงทะเบียนสมัคร )
(2) ผู้สมัครสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ตามตารางสอบที่กำหนด
(3) ผู้สมัครสามารถจัดทำและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามที่บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชากำหนด

2. เลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร โดยเลือกรอบการสมัคร โครงการ ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา และกลุ่ม (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ระบุกลุ่มด้วย)

3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. print ใบสมัคร และแบบชำระเงินผ่านธนาคาร

5. download แบบฟอร์มเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการต่อไป

6. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ 

(1) ใบสมัคร ที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และลงนามผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
(2) สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านธนาคาร (ค่าสมัคร ภาคปกติ 500 บาท โครงการพิเศษ 1,200 บาท)
(3) หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชา (transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
(4) หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตามที่สาขาวิชากำหนด
(5) หลักฐานเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากำหนด
(6) สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR หรือจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง CEFR ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ (สำหรับผู้สมัครระดับ  ปริญญาเอก ถ้ามี) โดยผลการทดสอบจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อ และ/หรือนามสกุล ไม่ตรงกับปริญญาบัตรและ transcript หรือหลักฐานอื่น ๆ
(8) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องแนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบฉบับที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรอนุมัติให้สมัครสอบและลงนามแล้ว

7. การจัดส่งเอกสารการสมัคร ( ส่งทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกำหนดการรับสมัคร )

ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามข้อ 6 ไปที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาในคณะ สถานที่จัดส่ง
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป์
5. คณะดุริยางคศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
1. คณะอักษรศาสตร์
2. คณะศึกษาศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
8. คณะจิตรกรรมฯ และคณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้น 10 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทร. 098-597-6555

และวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา” พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่สมัครสอบ 

* ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th หลังจากบัณฑิตวิทยาลัยได้รับสมัครเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 5-7 วัน หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารตามข้อ 6 ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย)

 

สมัครออนไลน์ "คลิก"

 **ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการรับสมัคร** 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณหงสรถ อ่วมจุก
โทร. 088-2292015 / 061-6149050 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ