foto1
5 ธันวาคม
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
พิธิพระราชทานปริญญา
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

หมวด 8  
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

ประกาศฯ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ  
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักสูตรที่กำหนดเกณฑ์การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไว้สูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักสูตรที่กำหนดเกณฑ์การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไว้สูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานที่เป็นการค้นคว้าอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก และระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2552
ประกาศฯ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง พ.ศ. 2556  ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 

 

แบบฟอร์ม (สำหรับดาวน์โหลด)  
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์     Download

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ