foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

หมวด 5
ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา และทุนการทำวิทยานิพนธ์

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2554
ทุนอุดหนุนการศึกษา
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาคผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการ ตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยะฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริจาคจาการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2545
ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2534  ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ