foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
ภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวด 1
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552  ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2550
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่างสถาบันเข้ามาใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฎิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ประกาศ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายเวลาการยืนผลการทอสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมให้ใช้คะแนนสอบอื่นแทนคะแนนการสอบ Slipakorn English Proficiency Test (SEPT) และการสอบอื่น
สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

* ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา (รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562
เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

* ผลการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) จะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะไม่สามารถนำผลการสอบ SEPT ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2562 มาใช้ได้ ทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศจากการสอบ Silpakorn English Proficency Test (SEPT)  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลสอบ จากสถาบันอื่น ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต ในการรับโอนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนปริญญา/ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ