foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
รับสมัครนักศึกษา ป.โท เเละ ป.เอก
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

หมวด 1
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกาาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552   ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2556  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556
ระเบียบ/ประกาศ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศจากการสอบSilpakorn English Proficency Test (SEPT)  ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศโดยใช้ผลสอบ จากสถาบันอื่น ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต ในการรับโอนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติการรับโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่างสถาบันเข้ามาใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา และการขึ้นทะเบียนปริญญา/ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฎิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ