foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การสอบภาษาอังกฤษ
SEPT (Silpakorn English Proficiency Test)

**ผลการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) จะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะไม่สามารถนำผลการสอบ SEPT มาใช้ได้ ทุกกรณี 

website สำหรับสมัครสอบ คลิก

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ