foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขยายเวลารับสมัคร
foto1
ขยายเวลารับสมัคร
foto1
National & International Conference
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้มประจำปี 2562

   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562
   สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562  

 • ระยะเวลารับสมัครและใบสมัคร
เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 - 9 พฤศจิกายน 2562
สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562
ใบสมัคร 
 • วัน - เวลาสอบ
  • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • สถานที่สมัคร
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • ติดต่อสอบถาม
  • ตลิ่งชัน :: 02-8497502, 088-2292015
  • นครปฐม :: 034-218788,034-243435, 088-2292013

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ