foto1
National & International Conference
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
สวัสดีปีใหม่
foto1
ยินดีต้อนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้มประจำปี 2561 รอบที่ 2

   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  25 สิงหาคม 2561 - 1 ธันวาคม  2561)

 • ระยะเวลารับสมัครและใบสมัคร
รอบที่ 2 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  25 สิงหาคม 2561 - 1 ธันวาคม  2561
สมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561
ใบสมัครรอบที่ 2 
 • วัน - เวลาสอบ
  • วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • สถานที่สมัคร
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ร.1220 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • ติดต่อสอบถาม
  • ตลิ่งชัน :: 02-8497502, 088-2292015
  • นครปฐม :: 034-218788,034-243435, 088-2292013
  • กรุงเทพฯ :: 02-2227129, 02-6236115
  • เพชรบุรี :: 032-594107

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ