foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
รับสมัครนักศึกษา ป.โท เเละ ป.เอก
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้มประจำปี 2560

   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ระยะเวลารับสมัครและใบสมัคร

 

รอบที่ 1 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  21 มกราคม - 6  พฤษภาคม  2560
สมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
ใบสมัครรอบที่ 1
รอบที่ 2 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่  26 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน  2560
สมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
ใบสมัครรอบที่ 2
 • สถานที่สมัคร
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  • สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ร1220 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • ติดต่อสอบถาม
  • ตลิ่งชัน :: 02-8497502, 088-2292015
  • นครปฐม :: 034-218788,034-243435, 088-2292013
  • กรุงเทพฯ :: 02-2227129, 02-6236115
  • เพชรบุรี :: 032-594107

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ