foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

การขอสำเร็จการศึกษา

1. หมวด 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 รายละเอียด
2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2565
รายละเอียด
3. ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา รายละเอียด
4. สัญญาโอนลิขสิทธิ์ รายละเอียด
4.1 ข้อ ๔๔.๓.๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
รายละเอียด
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2563
รายละเอียด

เล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ ขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
นักศึกษา ไม่ต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

** แต่ต้องดำเนินการตามขั้นการขอสำเร็จการศึกษา  ดังเอกสารแนบ  (คลิก

ทั้งนี้  หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ที่เข้าเล่มปกสีเขียวเวอริเดียนเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบที่กำหนดให้ภาควิชา 
หรือผู้ที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
ก็สามารถเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามได้เหมือนเดิม

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ