foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
รายละเอียด
2. ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา รายละเอียด

เล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ ขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
นักศึกษา ไม่ต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

** แต่ต้องดำเนินการตามขั้นการขอสำเร็จการศึกษา  ดังเอกสารแนบ  (คลิก

ทั้งนี้  หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ที่เข้าเล่มปกสีเขียวเวอริเดียนเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบที่กำหนดให้ภาควิชา 
หรือผู้ที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
ก็สามารถเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามได้เหมือนเดิม

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ