foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
ภาษาอังกฤษเข้ม
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
รายละเอียด
2. ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา รายละเอียด

เล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะ ขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
นักศึกษา ไม่ต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

** แต่ต้องดำเนินการตามขั้นการขอสำเร็จการศึกษา  ดังเอกสารแนบ  (คลิก

ทั้งนี้  หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
ที่เข้าเล่มปกสีเขียวเวอริเดียนเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบที่กำหนดให้ภาควิชา 
หรือผู้ที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
ก็สามารถเสนอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามได้เหมือนเดิม

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ