foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ "เสริมสร้างการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
(Leading enhance creative graduate learning)"
พันธกิจ 1. สนับสนุนกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติโดดเด่น

2. สนับสนุนการจัดการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

3. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

4. สนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี

5. สนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

6. สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

7. สนับสนุนความเป็นเลิศของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดโครงการบริการวิชาการและจัดทำวารสารวิชาการ 
ค่านิยม "Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity"
ปรัชญา "มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ"
สมรรถนะหลัก "กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา"
วัฒนธรรมองค์กร "เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทำงานอย่างเข้มแข็ง"

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ