foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
Line ID

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์การที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กร และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566"
พันธกิจ "สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ
สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "
ค่านิยม "Good gevernance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity"
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ