foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กร และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566"
พันธกิจ "สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ
สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "
ค่านิยม "Good gevernance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity"
ปรัชญา "มุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ"
สมรรถนะหลัก "กำกับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA)"
วัฒนธรรมองค์กร "เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในการทำงานอย่างเข้มแข็ง"

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ