foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
รับสมัคร
foto1
iThesis
foto1
Line ID
foto1
ติดต่อ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ "บริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2566
และหลักสูตรพหุวิทยาการของบัณฑิตวิทยาลัยได้มาตรฐานสากล AUN-QA"
พันธกิจ "สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"
ค่านิยม "Good gevernance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity"
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ