foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

บุคลากร
งานบริการการศึกษา
นางสาวสายสวาท พงษ์วิธี
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวมณฑิชา จันทร์ทนต์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวชนิศา บุญวงษ์
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นางสาววนิดา ศรีเกษร
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ