foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

บุคลากร
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
นางทิวา เพ็งตะโก
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชนาธิป จิตตะเสวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุภาวดี เหลืองศรีปกรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางกรรยา ดอกกลอย
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพัชมณ ศรีสว่าง
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชลธิชา บุณยเลขา
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนาตยา บุตรอยู่
นักวิชาการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ